Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ SECURITY SERVICES σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία A&K Risk Management Consulting www.ak-riskmanagment.gr , αναλαμβάνει υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων, με βάση την αξιολόγηση των αναγκών του κάθε πελάτη. Προετοιμάζει, Ένα γενικό πλάνο ασφαλείας της κάθε επιχείρησης ή Μία μελέτη "Διαχείρισης Κρίσεων", αξιοποιώντας κάθε στοιχείο το οποίο θα έχει συλλέξει από την επιτόπια επίσκεψη, στους χώρους του και τη διεξοδικότερη συζήτηση μαζί του.

Έτσι προχωρά στη μελέτη και υποβολή του "ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας", με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας και τη μείωση του κόστους, προκειμένου αυτό να εγκριθεί από τον πελάτη του.

Με την επιτόπια επίσκεψη στους χώρους του πελάτη και πριν τη σύνταξη της μελέτης, συλλέγει δεδομένα που αφορούν...

  • Στο βαθμό του κινδύνου,
  • Τα πραγματικά γεγονότα,
  • Διάφορα στοιχεία που αφορούν στο στόχο,
  • Στον τρόπο λειτουργίας του,
  • Στα υπάρχοντα μέσα και συστήματα ασφαλείας.Σε υφιστάμενο "σύστημα ασφαλείας", η Κένταυρος Security Services αναλαμβάνει τη μελέτη προσαρμογής του παλαιού συστήματος στο νέο, ώστε αυτό να αποτελεί φυσική συνέχεια. Προκειμένου η μελέτη να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, είναι απαραίτητη η εν λευκό πληροφόρηση των στελεχών του, από όποιον εμπλεκόμενο υπάλληλο του πελάτη, αυτή ζητηθεί.

H Κένταυρος Security Services ως Εταιρεία  παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, πιστεύει πως ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί σε όλες τις λειτουργίες του από ηλεκτρονικά μέσα. Γι' αυτό το λόγο, φροντίζει να υποστηρίζει το προσωπικό του, ή το προσωπικό το οποίο εκείνος θα επιλέξει για λογαριασμό του πελάτη του, φροντίζοντας παράλληλα για τη συνεχή του καθοδήγηση, και διατήρηση του επαγγελματικού του επιπέδου.

H Κένταυρος Security Services, θα συντάξει τη μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές των προς εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και είτε θα εγκαταστήσει αυτά το τεχνικό του τμήμα, είτε θα βοηθήσει τον πελάτη στην επιλογή και προμήθεια τους, από τρίτο προμηθευτή. Με τη βοήθεια του πελάτη του, θα συντάξει εγχειρίδιο των λειτουργικών διαδικασιών της ομάδας ασφαλείας και των υπολοίπων υπαλλήλων που εμπλέκονται στις διαδικασίες αυτές.

H Κένταυρος Security Services, έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ελέγχει και να συντηρεί το προτεινόμενο "ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας", προκειμένου αυτό να συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλά standards ασφαλείας, τα οποία τέθηκαν στον αρχικό του σχεδιασμό.